• Giriş
  • Kayıt Ol

KVKK Başvuru Formu

NETROEL İNTERNET TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR YAZILIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KVKK BAŞVURU FORMU

NETROEL İNTERNET TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR YAZILIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KVKK BAŞVURU FORMU

Kişisel veri sahipleri KVKK Kanunu’ndan doğan haklarına ilişkin başvurularının, KVKK Kanunu’nun 13. Maddesine uygun bir biçimde NETROEL İNTERNET TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR YAZILIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin Güvendik Mahallesi, 196 Sokak, No8/1 Izmir/Urla adresine posta yolu ile ıslak imzalı ve yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemler ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Tarafımıza iletilen başvurularınız Kanun’un 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talep bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yanıtlanacaktır. Göndereceğimiz yanıtlar ilgili Kanun’un 13. Maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik olarak tarafınıza iletilecektir.

1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ad-Soyadı                        :
T.C. Kimlik Numarası-
Diğer Ülke Vatandaşları için
Pasaport Numarası veya
Kimlik Numarası                :
Tebligata Esas Yerleşim Yeri
Adresi / İş Yeri Adresi        :
Cep Telefonu                        :
Telefon Numarası                 :
Faks Numarası                 :
E-posta Adresi                 :
Şirketimiz ile Arasındaki İlişki               : (Müşteri, ziyaretçi, kullanıcı, üçüncü kişiler, müşteri adayı, diğer gibi)
 

2. BAŞVURU KONULARI

(Lütfen kişisel verilerinize ilişkin başvurunuzun konusunu aşağıda sayılanlar arasından seçiniz:)

- Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
- Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
- Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.
- Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
- Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.
- Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.
- Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde düzeltilmesini istiyorum.
- Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.
- Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

2.2. BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince, aşağıdaki hallerde kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:
(1) Kişisel verilerinin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
(2) Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
(3) Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
(4) Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarî faaliyetler kapsamında işlenmesi,
(5) Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası gereğince kişisel veri sahiplerinin haklarını (zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere) ileri sürmeleri mümkün olamayacaktır:
(1) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
(2) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
(3) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
(4) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 

3. BAŞVURU ARAÇLARI


Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’ndan doğan haklarına ilişkin başvurularının, KVK Kanunu’nun13. maddesine uygun bir biçimde yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”)belirleyeceği diğer yöntemler ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir: 
 
 
Başvuru Yöntemi Açıklama Başvuru Adresi
İnternet Sitesi [icerik.net/kvkk-basvuru-formu] adresinde yer alan Başvuru formunun doldurulması İcerik.net
E-posta Güvenli elektronik imzalı e-posta gönderilmesiE-postanın konu kısmına ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi’ yazılacaktır. merhaba@icerik.net
Yazılı Müracaat Elden ıslak imzalı veya noter vasıtası ile zarfın yada tebligatın üzerine ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi’ yazılacaktır. Güvendik Mahallesi, 196 Sokak, No8/1 Izmir/Urla
 
( *Başvuru gönderimlerinin “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak iletilmesi gerekmektedir.)
 

4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

 
Adı Soyadı
T.C.Kimlik Numarası
Adresi
Telefon Numarası
E-posta Adresi
Şirketimiz ile Arasındaki İlişki € Müşteri                            € Müşteri Adayı € Ziyaretçi                          € Üçüncü Kişiler € Diğer

Lütfen belirtiniz:________________________

 

5. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN YÖNELTİLEBİLECEK TALEPLER

 
Talep Edilebilecek Konular ve Kanuni Dayanak Seçiminiz
1 Şirketiniz bünyesinde kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. (KVK Kanunu md. 11/1 (a) )
2 Eğer kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işleme faaliyeti ile ilgili bilgi talep ediyorum. (KVK Kanunu md. 11/1 (b) )
3 Eğer kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işlemesinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. (KVK Kanunu md. 11/1 (c) )
4 Kişisel verilerimin yurtiçinde ve/veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum. (KVK Kanunu md. 11/1 (ç) )
5 Şirketiniz / kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini talep ediyorum. (Talep halinde eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz kişisel verilerinizin düzeltilmesi için doğru ve tamamlayıcı bilgi / belgelerin iletilmesi gerekmektedir.) (KVK Kanunu md. 11/1 (d) )
6 Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; - Silinmesini € - Anonim hale getirilmesini € talep ediyorum. (seçiminizi x işareti koyarak belirtiniz.) (KVK Kanunu md. 11/1 (e) )
7 Eksik ya da yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No:5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. (KVK Kanunu md. 11/1 (f) )
8 Eksik ya da yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No:5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de; - Silinmesini € - Anonim hale getirilmesini € talep ediyorum. (seçiminizi x işareti koyarak belirtiniz.) (KVK Kanunu md. 11/1 (f) )
9 Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum. (KVK Kanunu md. 11/1 (g) )
10 Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum. (KVK Kanunu md. 11/1 (h) )

6. ŞİRKETİMİZİN BAŞVURULARA CEVAP VERME USULÜ VE SÜRESİ

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak Şirketimiz, kişisel veri sahibinin Şirketimize yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret kişisel veri sahibinden talep edilebilecektir. Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, Şirketimiz tarafından, başvuruda bulunan kişiden kimlik ve yetki tespiti amacıyla bilgi talep edebilecektir. Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:
(1) Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi
(2) Orantısız çaba gerektirmesi
(3) Bilginin kamuya açık bir bilgi olması
(4) Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması
(5) KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması (Bkz. 2.2)

Lütfen yapmış olduğunuz başvurunuza Şirketimizin vereceği yanıtın tarafınıza bildirilme tercihinizi belirtiniz:
 
1 Adresime gönderilmesini istiyorum.              
2 Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması halinde, noter tasdikli vekâletnamenin ya da yetki belgesinin sunulması gerekmektedir.)              
3 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

7. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KURUL’A ŞİKÂYETTE BULUNMA HAKKI

KVK Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya başvuruya süresinde cevap verilmemesi hallerinde kişisel veri sahibi, Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir. Şirketimize başvuru gerçekleştirilmeden Kurul’a şikâyet söz konusu olamayacaktır.

Kişisel Veri Sahibi’nin (Başvuru Sahibi’nin):

Adı ve Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:
 
Whatsapp Destek - icerik.net